צרו קשר

  הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס


  או התקשרו:
  09-7774440

  מעגל המשקיעים הכשירים של פרופימקס

  1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
  2.“תא משפחתי” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

   • 1
   • 2
   • 3

   הסכמה והצהרה בעניין מעמד
   כ"משקיע כשיר"

   (משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968)
   אני, החתום מטה, מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי:

   תאגיד
   יחיד

   שמתקיימים בו אחד מאלו:


   "מבחן שווי הנכסים" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים¹ שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 8,095,444 מיליון ₪);


   "מבחן גובה ההכנסה" - גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 1,214,317 מיליון ₪) או שגובה הכנסת התא המשפחתי² שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 1,821,475 מיליון ₪);


   "המבחן המשולב" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 5,059,652 מיליון ₪) וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 607,158 ₪) או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת, כלומר, 910,737 ₪).

   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.


   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.


   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי ” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.


   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי ” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.


   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה“ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי ” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.


   1. הריני לאשר היותי משקיע כשיר כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים
    כי מידע המובא בהצהרה זו
    יהיה כל ול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

   2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי
    זו.

   3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו
    לידיעתכם מיד עם קרות השינוי
    כאמור.

   4. ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות ה כלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע
    פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה,
    וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדוייקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי
    האמורות, עלולים לגרום לכם
    נזקים.
   תודה רבה על פנייתך!

   ההודעה נשלחה בהצלחה,
   איש קשר מטעם פרופימקס יחזור אליך בהקדם.

   תודה רבה על פנייתך!
   ההודעה נשלחה בהצלחה,

   איש קשר מטעם פרופימקס יחזור אליך בהקדם.
   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה “ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.
   2.“תא משפחתי ” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.