צרו קשר

  הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס


  או התקשרו:
  09-7774440

   לכבוד

   במברגר-רוזנהיים בע”מ / פרופימקס בע”מ

   הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"
   (משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 )

   על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה , מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):

   1. יחיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:

    "מבחן שווי הנכסים" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים¹ שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת);
    "מבחן גובה ההכנסה" - גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה הכנסת התא המשפחתי² שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת); או-
    "המבחן המשולב" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900,000 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).

    תאגיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:

    תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל
    תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים

   2. הריני לאשר היותי משקיע כשיר כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כל ול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

   3. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

   4. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

   5. ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות ה כלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדוייקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

   פרטי המשקיע

   הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס


   1. “נכסים נזילים” - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה
    “ נכסים פיננסיים ” - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

   2. “תא משפחתי ” - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.